• O nas
  • Kontakt
  • Wybierz edycję

Regulamin sprzedaży i dystrybucji biletów przez Element Talks

§1 Definicje

Poniższe pojęcia mają następującą definicję:

1. Element Talks - Element Paulina Kacprzak, Lipowiec 50, 12-100 Szczytno, NIP: 745 182 38 42, REGON: 367214700

2. Bilet - potwierdzenie zawarcia umowy na udział w Wydarzeniu organizowanym przez Element Talks w miejscu i czasie wskazanym na Bilecie i uprawniający osobę wskazaną na Bilecie z imienia i nazwiska do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

3. Wydarzenie - organizowana przez Element Talks impreza o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub naukowym, na którą wstęp mają osoby, które kupiły Bilet.

4. Regulamin - niniejszy Regulamin.

§2 Zakup Biletu

1. W celu zawarcia umowy, tj. w celu zakupu Biletu, należy wejść na stronę www.elementtalks.com i z odpowiedniej opcji menu wybrać funkcjonalność umożliwiającą zakup Biletu.

2. Zakup Biletu nie wymaga założenia konta na stronie www.elementtalks.com jednak wymaga  podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania o wiek, o miejscowości i kraju zamieszkania oraz o wykonywanym zawodzie i statusie zawodowym.  

3. Proces zakupu Biletu wygląda następująco:

a) w pierwszej kolejności zawierający umowę podaje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu,
b) następnie zawierający umowę dokonuje płatności za Bilet,
c) w dalszej kolejności zawierający umowę podaje informacje o wieku, miejscowości i kraju zamieszkania oraz informacje o zawodzie i statusie zawodowym, a podanie tych informacji jest niezbędne do otrzymania Biletu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany wcześniej;
d) w dalszej kolejności zawierający umowę może dobrowolnie podać informacje o celu i częstotliwości uczestniczenia w Wydarzeniu, szczegółach wykonywanego zawodu oraz podać dobrowolnie dane do faktury.

4. Bilet zostanie przesłany kupującemu na podany adres e-mail w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Element Talks lub innym właściwym rachunku oraz po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Element Talks pytania.

5. Podając dane osobowe, zawierający umowę oświadcza, że są one prawdziwe i rzetelne.

6. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do przesłania Biletu w formacie .pdf. Element Talks nie dostarcza Biletów w innych formach niż forma elektroniczna.

7. Zawierający umowę zobowiązany jest do sprawdzenia danych uwidocznionych na Bilecie z danymi wprowadzonymi podczas jego zakupu.

8. Ceny Biletów zostają uwidocznione indywidualnie dla poszczególnych Wydarzeń. Ceny te są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług.

9. W celu zapłaty za Bilet, zawierający umowę zostanie przekierowany do zewnętrznego dostawcy płatności.

10. Dopuszcza się następujące metody płatności:

a) płatność kartą płatniczą,
b) płatność z wykorzystaniem systemu PayPal.

11. Element Talks informuje, że zawierający umowę nie ma prawa od niej odstąpić na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

12. Po zawarciu umowy, Bilet nie podlega zwrotowi lub wymianie na Bilet na inne Wydarzenie.

13. Bilet nie może być wykorzystywany bez zgody Element Talks wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności do akcji promocyjnych, konkursowych lub loterii.

14. Zakup Biletu jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestnika Wydarzenia zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku przez Element Talks (w szczególności poprzez fotografowanie lub filmowanie) podczas Wydarzenia. Ponadto zakup Biletu jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Element Talks. Brak zgody na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych należy zgłosić Element Talks wysyłając wiadomość na adres e-mail halo@elementtalks.com najpóźniej przed rozpoczęciem Wydarzenia.

§3 Udział w Wydarzeniu

1. Udział w Wydarzeniu może wziąć osoba, której imię i nazwisko uwidoczniono na Bilecie.

2. Element Talks zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osób uczestniczących w Wydarzeniu i do uniemożliwienia osobom, których imiona i nazwiska nie zostały uwidocznione na Bilecie udziału w Wydarzeniu.

3. Brak możliwości udziału w Wydarzeniu z powodów, o których mowa w ust. 2 nie powoduje konieczności zwrotu przez Element Talks kwoty zapłaconej za Bilet.

4. Zawierający umowę jest uprawniony do odsprzedawania, darowania bądź przekazania Biletu osobie trzeciej. W tym celu należy zmienić odpowiednie dane osobowe na Bilecie.

5. W ramach poszczególnych Wydarzeń Element Talks może zapewnić, w cenie Biletu, dodatkowe atrakcje lub bonusy. Ich specyfikacja zostanie opublikowana na stronie www.elementtalks.com. Element Talks informuje, że dodatkowe atrakcje lub bonusy nie mają charakteru gwarantowanego.

§4 Odwołanie Wydarzenia

1. W sytuacji odwołania Wydarzenia, zmiany miejsca Wydarzenia lub zmiany daty Wydarzenia Element Talks poinformuje o tym wszystkie osoby, które zawarły umowę o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.elementalks.com.

2. W sytuacji odwołania całości Wydarzenia, Element Talks na wniosek osoby, która zawarła umowę zwróci jej całą opłatę uiszczoną za Bilet.

3. W sytuacji odwołania części Wydarzenia, które trwa dłużej niż jeden dzień, osoba która zawarła umowę może wnosić o proporcjonalny zwrot opłaty uiszczonej za Bilet.

§5 Odpowiedzialność

1. Element Talks nie ponosi odpowiedzialności za zarezerwowane lub opłacone przez osobę zawierającą umowę usługi hotelarskie, transportowe lub inne podobne.

2. Element Talks informuje, że uczestnicy Wydarzenia mogą być zobowiązani do przestrzegania regulaminów porządkowych lub innych podobnych, w miejscach, w których odbywa się Wydarzenie.

§6 Dane osobowe

1. Element Talks informuje, że administratorem danych osobowych osoby zawierającej umowę jest Element Paulina Kacprzak (dane adresowe jak w §1 Definicje). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i uczestnictwa w Wydarzeniu.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy i udziału w Wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie umowy.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jak również będą przetwarzane przez czas niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Element Talks bądź przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych w zależności, który z tych okresów nastąpi później.

4. Element Talks informuje, że osoba zawierająca umowę ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Element Talks informuje, że osoba zawierająca umowę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory na tle Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.